флаг
Зразки документів про включення підприємств до реєстру утворення, оброблення та утилізації відходів

Зразок листа до Чернігівської районної державної адміністрації.

1 варіант, якщо Пзув менше 1000 одиниць.

Першому заступнику голові

Чернігівської районної державної адміністрації

 

 

ПСП …………..

 

 

Дійсним інформуємо, що наше підприємство за показником загального утворення відходів належить до категорії власників, які не підлягають включенню до реєстру утворення, оброблення та утилізації відходів і звільняються від одержання лімітів на утворення та розміщення відходів, бо за результатами проведеної інвентаризації відходів Пзув дорівнює……. одиниць. Результати інвентаризації за установленими формами будуть надані до Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької облдержадміністрації .

 

 

 

2 варіант, якщо Пзув дорівнює, або вищий ніж 1000 одиниць.

 

 

Дійсним інформуємо, що за результатами проведеної інвентаризації відходів виробництва та споживання на нашому підприємстві показник загального утворення відходів Пзув дорівнює …….. одиниць. Результати інвентаризації за установленими формами будуть надані до Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької облдержадміністрації.

 

___________________________________________________________________________

 

 

Увага!

1. Звіти про інвентаризацію надсилати за встановленими формами на адресою:

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

Відділ поводження з відходами

Вул. 40 років Радянської України, 72-А

Консультативно-методологічна допомога при підготовці звіту з інвентаризації надається департаментом екології та природних ресурсів за телефоном 0612347050.

 

2. Листи про Пзув за результатами інвентаризації терміново надіслати до райдержадміністрації. Питання по телефону 9 12 87 або 068 928 26 19. Ірина Анатоліївна Завнеусова.

 

Форма 1

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

керівник підприємства ___________________________ (ПІБ)

М.П.

___” __________20__ р.

 

 

 

 

ЗВІТ

про інвентаризацію джерел утворення відходів

і відходів виробництва та споживання

 

_______________________________

(назва підприємства)

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАВЛЕНО НА ОБЛІК:

 

______ від «___»_____20__ р.

 

Директор Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької облдержадміністрації

 

_____________________(ПІБ)

М.П.

 

 

 

Форма 2

 

 

 

ЗМІСТ

звіту про інвентаризацію джерел утворення відходів

і відходів виробництва та споживання

 

 

1. Титульний лист звіту – 1аркуш.

 

2. Загальні відомості про підприємство, фізичну особу-підприємця –

( ) кількість аркушів:

відомості щодо суб’єкта господарювання (таблиця №1);

продукція (готова продукція та напівфабрикати, які відпускає

підприємство споживачам) або надання послуг відповідно до бухгалтерського обліку (таблиця №2);

перелік та обсяги сировини, напівфабрикатів та матеріалів, які використовуються на підприємстві при здійсненні господарської діяльності відповідно до бухгалтерського обліку (таблиця №3);

характеристика технологічного процесу. (таблиця № 4);

норми утворення відходів (таблиця №5);

ідентифікація відходів (таблиця №6).

 

3. Підсумкове визначення показника загального утворення відходів – ( ) кількість аркушів.

 

 

 

Форма 3

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

про підприємство, фізичну особу-підприємця

 

Таблиця № 1

Відомості щодо суб’єкта господарювання

Назва підприємства

 

Юридична адреса

 

Фактична адреса

 

Поштова адреса

 

Прізвище керівника підприємства,

телефон, факс, електронна пошта

 

Прізвище контактної особи, посада, телефон, факс, електронна пошта

 

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання з ЄДРПОУ

 

Назва виду економічної діяльності об’єкта за КВЕД (код видів економіч-ної діяльності згідно із загальним класифікатором видів економічної діяльності)

 

 

 

Таблиця № 2

Продукція (готова продукція та напівфабрикати, які відпускає підприємство споживачам) або надання послуг відповідно до бухгалтерського обліку

 

з/п

Вид продукції (послуг)

Річний випуск,

(т, м2, одиниці)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Режим роботи підприємства:

кількість робочих днів на рік;

кількість робочих змін;

тривалість змін (години);

кількість працюючих.

 

Таблиця № 3

Перелік та обсяги сировини, напівфабрикатів та матеріалів, які використовуються на підприємстві для здійснення господарської діяльності у відповідності з бухгалтерським обліком

 

з/п

Вид сировини, матеріалів

Річне споживання,

(т, м2, одиниці)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

2

 

 

Таблиця № 4

Характеристика технологічного процесу

 

Назва відходу,

код по ДК

005-96,

клас небезпеки

 

Джерела утворення відходів

Вхідна сировина, матеріали відходи отримані від інших власників

Фізико-хімічна

характеристика

Кількість утворених, отриманих

від інших власників відходів

Операції щодо по-водження з від-ходами, рух відходів

Устаткування, верстат,

установка

Кількість

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Таблиця № 5

Норми утворення відходів

 

Затверджені в установленому порядку норми утворення відходів на одиницю випущеної продукції, виконаних послуг. (При відсутності загальнодержавних та місцевих норм затверджуються керівником підприємства).

 

 

Таблиця № 6

Ідентифікація відходів

 

Найменування відходів за ДК-

005-96

Код за ДК-005-96

Ідентифікація за

постановою Кабінету

Міністрів України

1120

Клас небезпеки відходів

Обсяги утворення відходів

поточний рік

планові обсяги

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Форма 4

 

 

 

ПІДСУМКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ

показника загального утворення відходів

 

Підсумкове визначення показника загального утворення відходів визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1360 "Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів".

Згідно з п. 8 постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1360 - показник загального утворення відходів (Пзув) розраховується за формулою:

Пзув = 5000 х м1 + 500 х м2 + 50 х м3 + 1 х м4

де -м1, м2 ,м3, м4 –умовні одиниці, значення яких дорівнюють кількості утворених відходів відповідно до класу небезпеки 1, 2, 3, 4.

 

Показник загального утворення відходів визначається в тоннах.