флаг

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

10.03.2011 № 97

Правила

внутрішнього трудового розпорядку

в Чернігівській районній державній адміністрації

1. Загальні положення.

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку мають сприяти вихованню працівників у дусі сумлінного ставлення до праці, дальшому зміцненню трудової дисципліни, організації праці на науковій основі, раціональному використанню робочого часу, високій якості виконуваних робіт, підвищенню продуктивності праці.

1.2. Ці правила поширюються на всіх працівників райдержадміністрації.

2. Порядок прийому та звільнення працівників районної державної адміністрації, її відділів.

2.1. Працівники реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору.

2.2. При укладанні трудового договору працівник зобов’язаний подати:

2.2.1. паспорт;

2.2.2. трудову книжку;

2.2.3. документи про освіту (у випадках, передбачених законодавством).

Особа, що претендує на зайняття посади державного службовця 3-7 категорії, повинна надати також відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру, у тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї.

Забороняється вимагати від працівника при прийнятті на роботу документи, пред'явлення яких не передбачено законодавством.

2.3. Прийняття на роботу в районну державну адміністрацію на посаду державного службовця здійснюється згідно з Законом України “Про державну службу”, постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 року № 423 “Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 Закону України “Про державну службу”, від 15 лютого 2002 року № 169 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” із змінами та доповненнями та іншого законодавства.

2.4. Прийом на роботу оформляється розпорядженням голови районної державної адміністрації або наказом керівника самостійного підрозділу райдержадміністрації. У розпорядженні повинно бути вказано: найменування посади відповідно до штатного розкладу та умови оплати праці.

При укладенні трудового договору може бути обумовлено угодою сторін випробування особи з метою перевірки її відповідності роботі, яку доручається виконати.

Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли розпорядження або наказ не було видано, але працівника фактично було допущено до роботи.

2.5. Особа, яка приймається на роботу, знайомиться під розпис:

2.5.1. з правами і обов’язками та інформується про умови праці;

2.5.2. з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

2.5.3. з правилами техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

2.6. На всіх працівників, які працювали понад 5 днів, заповнюються трудові книжки у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.7. Припинення трудового договору може мати місце на підставах, передбачених чинним законодавством України, зокрема, п. 1-8 ст. 36, ст. 37, 38, 39, 40 КзПП України, ст. 30 Закону України “Про державну службу”.

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це голову районної державної адміністрації або керівника структурного підрозділу райдержадміністрації, який має право самостійно приймати та звільняти працівників, письмово за два тижні. При наявності поважних причин заява працівника задовольняється у строк, про який просить працівник.

Після закінчення зазначеного строку попередження працівник має право припинити роботу, а адміністрація зобов‘язана видати йому трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в ст. 116 КЗпП України.

До отримання трудової книжки працівник повинен повернути у відповідні відділи наявні документи, що були в нього, а ключі від сейфу та кабінету - в відділ фінансово-господарського забезпечення.

Припинення трудового договору оформляється розпорядженням голови райдержадміністрації або наказом керівника самостійного підрозділу райдержадміністрації.

2.8. Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий договір до закінчення його чинності, можуть бути розірвані лише у випадках, передбачених п. 1-8 ст. 40 і п. 1-3 ст. 41 КЗпП України.

Не допускається звільнення працівника за ініціативою райдержадміністрації в період його тимчасової непрацездатності, крім звільнення за пунктом 5 статті 40 КЗпП України, а також в період перебування у відпустці.

Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації установи.

3. Основні обов’язки працівників райдержадміністрації.

3.1. Працівники зобов’язані:

Основні обов’язки та права державних службовців райдержадміністрації визначені в Законі України “Про державну службу” та інших правових актах, що регламентують діяльність державних службовців.

3.1.1 державний службовець при виконанні службових обов’язків повинен діяти на підставі, в межах своїх повноважень та у спосіб, які передбачені чинним законодавством України, а також укладеними і в установленому порядку ратифікованими міжнародними договорами України, на засадах чесності, справедливості, відповідальності, відкритості й прозорості. Своєчасно і точно виконувати розпорядження голови райдержадміністрації, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна районної державної адміністрації. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян, Регламент роботи райдержадміністрації;

3.1.2 державний службовець повинен сумлінно виконувати свої службові обов’язки, проявляти ініціативу й творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи. Вживати заходів щодо негайного усунення причин та умов, які перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, розмножувальної техніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів;

3.1.3 державний службовець має виконувати свої посадові обов’язки своєчасно, чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг і не виявляти прихильність до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;

3.1.4 державний службовець повинен шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби. Додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах з людьми;

3.1.5 державний службовець має з належною повагою ставитися до прав, обов’язків та законних інтересів громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб, не повинен проявляти свавілля або байдужості до їхніх правомірних дій та вимог, не допускати прояви бюрократизму, відомчості та місництва, нестриманість у висловлюваннях або іншим чином поводитися у такий спосіб, що дискредитує райдержадміністрацію або ганьбить репутацію державного службовця;

3.1.6 державний службовець має виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанування та дотримання народних звичаїв і національних традицій, установленого протоколу у відносинах з представниками міжнародних організацій, іноземних установ та іноземців;

3.1.7 при виконанні своїх повноважень державний службовець має забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені, використовувались за призначенням, раціонально, ефективно та економно;

3.1.8 державний службовець повинен постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

3.1.9 державний службовець зобов’язаний своєчасно і точно виконувати розпорядження та вказівки своїх керівників;

3.1.10 державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов’язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні повідомити вищу за посадою особу;

3.1.11 державні службовці не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню райдержадміністрації;

3.1.12 державному службовцю забороняється розголошувати довірену йому державну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України “Про інформацію” та “Про державну таємницю”, в тому числі й після залишення ним державної служби, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню, а також використовувати таку інформацію для власного інтересу або інтересу інших осіб шляхом порад чи рекомендацій. У той же час, державний службовець не повинен приховувати від громадян факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеки людей, крім випадків заборони розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, вичерпний перелік яких визначений законом, а також завдавати шкоди державній інформаційній політиці, суб’єктам інформаційних відносин шляхом ухилення чи утримання від вжиття заходів щодо охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом.

3.2. Коло обов’язків (робіт), які виконує кожен працівник за своєю посадою, визначається посадовими інструкціями, положеннями та іншими документами, затвердженими в установленому порядку.

3.3. Державні службовці та інші працівники райдержадміністрації також зобов’язані:

3.3.1 дотримуватися виконавської та трудової дисципліни, цих Правил;

3.3.2 тримати в чистоті й порядку закріплене робоче місце, службове приміщення, а також дотримуватися чистоти й порядку в службових приміщеннях, закріплених за іншими працівниками, у приміщеннях загального користування;

3.3.3 дотримуватися законодавства про мови, правил техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки;

3.3.4 використовувати послуги телефонного зв’язку, комп’ютерної системи та факсу лише для службових потреб.

4. Основні обов’язки райдержадміністрації:

Райдержадміністрація, керівник самостійного підрозділу райдержадміністрації зобов’язуються:

4.1. Правильно організовувати роботу працівників, забезпечити кожного закріпленим за ним місцем роботи, необхідними канцелярськими приладами та приладами “малої оргтехніки”.

4.2. Своєчасно доводити до управлінь, відділів і окремих працівників завдання і контролювати їх виконання.

4.3. Забезпечувати суворе дотримання трудової дисципліни, постійно здійснюючи організаційну і виховну роботу.

4.4. Дотримуватися законодавства про працю. Забезпечити здорові та безпечні умови праці працівників.

4.5. Поліпшувати умови праці працівників, неухильно дотримуватися законодавства про працю, в тому числі щодо праці жінок, молоді, осіб, які поєднують роботу з навчанням.

4.6. Видавати працівникам заробітну плату в установленому чинним законодавством порядку.

4.7. Підвищувати роль морального та матеріального стимулювання праці, заохочувати працівників, забезпечувати поширення передового досвіду роботи.

4.8. Створювати умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників у навчальних закладах, центрах підвищення кваліфікації, на семінарах та шляхом самоосвіти.

4.9. Уважно ставитися до потреб і запитів працівників.

4.10. Затвердити посадові інструкції згідно зі штатним розписом.

4.11. Організовувати облік явки на роботу працівників апарату і залишення ними роботи.

4.12. Створювати умови працівникам для підвищення їх рівня економічних і правових знань, забезпечувати поєднання роботи в установі з навчанням у вищих учбових закладах.

4.13. Створювати необхідні умови для виконання колективом своїх повноважень, підтримувати і розвивати ініціативу і активність працівників апарату.

4.14. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі під час виконання обов’язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню.

5. Державний службовець не має права:

5.1. Займатися підприємницькою діяльністю, а також виконувати роботу на умовах сумісництва крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики.

5.2. Сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності з метою одержання за це винагороди у грошовому чи іншому вигляді послуг тощо.

5.3. Самостійно або через представника входити до складу керівних органів підприємства, господарських товариств, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

5.4. Приймати подарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

5.5. Брати участь у страйках.

Крім цього, обмеження щодо державних службовців регламентуються також антикорупційним законодавством України.

5.6. Державний службовець повинен:

5.6.1 сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування;

5.6.2 не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця;

5.6.3 постійно вдосконалювати організацію своєї роботи і підвищувати професійну кваліфікацію;

5.6.4 забезпечувати ефективну роботу та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції.

5.7. За розпорядженням голови райдержадміністрації або керівника самостійного підрозділу райдержадміністрації державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки. Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

6. Робочий час і його використання.

6.1. Час початку і закінчення роботи та перерви для відпочинку, харчування встановлюється таким чином:

початок роботи 8.00

перерва 12.00-12.45

кінець роботи 17.00

п’ятниця 15.45

6.2. Надурочні роботи, як правило, не допускаються. Застосування таких робіт може мати місце у виняткових випадках та у межах, передбачених чинним законодавством.

6.3. У робочий час забороняється:

6.3.1 відвертати увагу працівників від їх безпосередньої роботи;

6.3.2 скликати збори, засідання та інші наради у громадських справах;

6.4. Контроль за часом початку і закінчення роботи покладається на їх керівників та відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

6.5. Перебування працівників із службових питань в робочий час поза робочим місцем здійснюється лише за дорученням або з дозволу їх керівників.

Залишення в робочий час працівником приміщення райдержадміністрації без дозволу безпосереднього керівника не допускається і є порушенням трудової дисципліни.

6.6. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації попередньо погоджують свою відсутність на робочому місці в робочий час із заступниками голови райдержадміністрації або керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) та забезпечують на час своєї відсутності належне заміщення.

6.7. Працівника, який з’явився на роботу в нетверезому стані, його безпосередній керівник відсторонює від роботи та вносить пропозиції про притягнення його до відповідальності в установленому законом порядку.

6.8. Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку. Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

6.9. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, погоджується з профспілковим органом, затверджується головою райдержадміністрації або керівником самостійного підрозділу райдержадміністрації і доводиться до відома всіх працюючих.

7. Заохочення за успіхи в роботі.

7.1. За зразкове виконання службових обов’язків, покращання якості роботи та інші досягнення в роботі застосовуються такі заохочення:

7.1.1 оголошення подяки, видача премії;

7.1.2 нагородження цінними подарунками, грамотою райдержадміністрації.

За особливі трудові заслуги державні службовці представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань.

7.2. За сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків працівникам райдержадміністрації, які пропрацювали безперервно на посадах державних службовців в одному або кількох органах державної влади не менше, ніж 10 років, видається грошова винагорода (один раз на п’ять років) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 212.

7.3. Заохочення оголошується розпорядженням голови райдержадміністрації або наказом керівника самостійного підрозділу райдержадміністрації і доводиться до відома всього колективу, в трудовій книжці робиться відмітка про оголошення заохочення.

8. Відповідальність за порушення трудової дисципліни.

8.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

1) догана;

2) звільнення.

8.2. До державних службовців можуть ще застосовуватись такі заходи дисциплінарного впливу:

8.2.1 попередження про неповну службову відповідність;

8.2.2 затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

8.3. Протягом дії строку дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

8.4. До застосування дисциплінарного стягнення райдержадміністрація повинна зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.

8.5. Стягнення оголошується розпорядженням голови райдержадміністрації або наказом керівника самостійного підрозділу райдержадміністрації і повідомляється працівникові під підпис.

8.6. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу відсутності працівника у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути застосовано після 6-ти місяців з дня скоєння порушення.

8.7. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.