флаг

 

ПРАВИЛА
внутрішнього службового розпорядку

Чернігівської районної державної адміністрації Запорізької області

 

І. Загальні положення

 

 1. Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Чернігівської районної державної адміністрації, режим роботи, умови перебування працівників в районній державній адміністрації та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

 

 1. Службова дисципліна в районної державної адміністрації ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання працівниками своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

 

 1. Правила внутрішнього службового розпорядку доводяться відділом кадрової роботи апарату районної державної адміністрації до відома всіх працівників, які працюють у цьому органі, під підпис.

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки

 

 1. Працівники повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

 

 1. Працівники у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

 

 1. Працівники повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

 

 1. Працівники під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку працівника

 

 1. Тривалість робочого часу працівника районної державної адміністрації становить 40 годин на тиждень.

 

 1. У районній державній адміністрації встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин, вихідні дні - субота і неділя.

 

 1. Початок робочого часу: з понеділка по п'ятницю о 8.00, кінець робочого часу з понеділка по четвер – о 17.00, в п'ятницю – о 15.45 год. Перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для працівника - 45 хвилин. Початок перерви - о 12.00, кінець перерви – о 12.45. Перерва не включається в робочий час, і працівник може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

 

 1. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня для працівників районної державної адміністрації скорочується на одну годину.

 

 1. Забороняється відволікати працівників від виконання ними посадових обов’язків.

 

 1. Облік робочого часу здійснюється відділом кадрової роботи апарату районної державної адміністрації в електронній програмі.

 

 1. Вихід працівника за межі адміністративної будівлі, у якій знаходиться робоче місце, у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

 

ІV. Порядок повідомлення працівником про свою відсутність

 

 1. працівник повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

 

 1. У разі недотримання працівником вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

 

 1. У разі ненадання працівником доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника про її причину.

  

 1. Перебування працівника в адміністративній будівлі

у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

 1. Для виконання невідкладних завдань працівник, за розпорядженням голови Чернігівської районної державної адміністрації, може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня, про це повідомляється виборний орган первинної профспілкової організації, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня , а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у особистий час для кожного працівника не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 

 1. Голова адміністрації, за потреби, може залучати працівників районної державної адміністрації до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування працівника після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється відділом кадрової роботи апарату районної державної адміністрації і затверджується головою Чернігівської районної державної адміністрації, за погодженням виборного органу первинної профспілкової організації .

 

 1. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний працівник, його посада, місце, дата та строк чергування.

 

 1. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні працівника, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається відділом кадрової роботи апарату районної державної адміністрації голові районної державної адміністрації для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

 

 1. У разі залучення працівника до роботи понад установлену тривалість робочого дня у районній державній адміністрації запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні працівникам протягом місяця надаються грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю або відповідні дні відпочинку, за заявами працівників.

 

 1. Не залучаються до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою.

Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VІ. Порядок доведення до відома працівника нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень  зі службових питань.

 

 1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома працівників шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис працівника (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

 

 1. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті районної державної адміністрації.

 

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 

 1. Голова районної державної адміністрації зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку головою районної державної адміністрації покладені відповідні функції в районній державній адміністрації.

 

 1. Працівник повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

 

 1. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

 

 1. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в районної державної адміністрації відповідає голова районної державної адміністрації та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ)

і майна працівником

 

 1. Працівник зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій головою районної державної адміністрації особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

 

 1. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, керівником районної державної адміністрації та працівником, який звільняється.

Один примірник акта видається працівнику, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього працівника.

 

ІХ. Прикінцеві положення

 

 1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення працівника до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

 1. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються головою районної державної адміністрації, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з виборним органом первинної профспілкової організації .