флаг

Затверджено

розпорядження голови районної державної адміністрації

09.04.2008 № 137

Положення

про колегію районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Положення про колегію визначає загальні засади утворення і діяльності колегії в районній державній адміністрації.

1.2. Колегія райдержадміністрації є постійним консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності.

1.3. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, а також розпорядженнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації.

1.4. Рішення про утворення колегії райдержадміністрації приймається головою райдержадміністрації.

2. Функції колегії

Колегія райдержадміністрації:

2.1 обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності райдержадміністрації;

2.2 розглядає пропозиції щодо:

2.2.1 забезпечення співпраці з центральними органами виконавчої влади, облдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування;

2.3 обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку району, інші регіональні програми та визначає шляхи їх реалізації;

2.4 розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

2.5 розглядає пропозиції щодо вдосконалення діяльності райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

2.6 аналізує стан роботи райдержадміністрації з питань забезпечення в районі прав і свобод громадян;

2.7 розглядає результати роботи райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (в межах компетенції);

2.8 аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

2.9 розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на райдержадміністрацію.

3. Склад колегії

3.1. До складу колегії райдержадміністрації входять:

голова райдержадміністрації (голова колегії); перший заступник; заступник голови, керівник апарату; заступники голови; керівники структурних підрозділів райдержадміністрації;

у разі потреби – керівники, посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою), керівники підприємств, установ та організацій (за згодою).

3.2. Кількісний склад колегії райдержадміністрації визначається головою облдержадміністрації.

Члени колегії райдержадміністрації затверджуються та увільняються від обов’язків головою райдержадміністрації.

4. Організація роботи колегії

4.1. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії проводяться згідно квартальних планів роботи. Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії.

4.2. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого головою райдержадміністрації квартального плану роботи райдержадміністрації, де в розділі “Перелік питань для розгляду на засіданні колегії райдержадміністрації” визначені питання, які необхідно розглянути, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтований час проведення засідань колегії.

4.3. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

4.4. Підготовка матеріалів до засідання колегії здійснюється згідно з планом підготовки і проведення засідання колегії, який затверджується головою колегії, та в якому згідно з порядком денним визначені основні заходи з підготовки засідання, відповідальні за їх виконання, терміни виконання.

4.5. На розгляд колегії подаються:

4.5.1 порядок проведення засідання колегії;

4.5.2 у разі необхідності – довідки з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

4.5.3 проекти розпоряджень або доручень голови райдержадміністрації, в окремих випадках – проекти рішень колегії;

4.5.4 список запрошених осіб із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

4.5.5 список осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

4.5.6 у разі необхідності – довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

4.6. Членам колегії матеріали подаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.

4.7. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, забезпечують надання матеріалів, завізовані заступником голови райдержадміністрації, до загального відділу апарату райдержадміністрації не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання у друкованому вигляді. Організаційний відділ апарату райдержадміністрації контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

5. Порядок проведення засідання колегії

5.1. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – перший заступник голови райдержадміністрації.

5.2. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

5.3. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

5.4. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

5.5. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, та запрошені особи реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

5.6. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

5.7. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

5.8. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

5.9. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

5.10. Рішення колегії проводяться у життя, як правило, розпорядженням або дорученням голови райдержадміністрації.

5.11. Після засідання колегії структурні підрозділи райдержадміністрації, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, доопрацьовують протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший термін) проекти розпоряджень або доручень голови райдержадміністрації з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення проекту денного, погоджують з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, членами колегії і подають на розгляд голові райдержадміністрації.

5.12. За підсумками засідання колегії складається протокол, який підписується головуючим на засіданні та працівником, який веде протокол.

5.13. Рішення колегії доводяться до членів колегії, структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, а також керівників інших органів виконавчої влади не залежно від форми власності в частині, що їх стосується.

5.14. Технічний запис засідань колегії райдержадміністрації забезпечує організаційний відділ апарату райдержадміністрації.

5.15. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації.

5.16. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється апаратом райдержадміністрації.

6. Контроль за виконанням рішень колегії

Контроль за виконанням розпоряджень або доручень голови райдержадміністрації, виданих згідно з рішеннями колегії, здійснюється в установленому порядку.