флаг

Новини

ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО СТАТЕЙ

19, 25, 84 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»

 

Статтю 19 «Право на державну службу» до­повнено новою частиною такого змісту: «На поса­ду державної служби категорії «А» або «Б» не може вступити особа, яка має заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до при­мусового виконання»

 

У статті 25 «Документи для участі у конкурсі»:

 

  • частину першу доповнено абзацом десятим та­кого змісту: «Особа, яка
  • бажає взяти участь у конкур­сі на зайняття вакантної посади державної служби категорії «А» або «Б», також подає до конкурсної ко­місії заяву про відсутність заборгованості зі спла­ти аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання»;
  • частину четверту доповнено абзацом другим та­кого змісту: «Державні службовці державного орга­ну, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади дер­жавної служби категорії «А» або «Б», подають заяву про участь у конкурсі та заяву про відсутність забор­гованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення вико­навчого документа до примусового виконання».

 

У статті 84 «Припинення державної служби у разі втрати державним службовцем права на державну службу або його обмеження»:

частину першу доповнено пунктом 6 такого зміс­ту: «Наявність у державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «А» або «Б», за­боргованості зі сплати аліментів на утримання дити­ни, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання».